A&B Global Services Limited | Mobile : 66 64 945 3698

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

บริการผ่านพิธีการศุลกากร

บริการเดินพิธีการศุลกากร
– ให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งนำเข้าและส่งออก ทางเรือ รถยนต์ และทางเครื่องบิน
– เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาติ และให้บริการ Counter Services
– ให้บริการเดินเรื่อง Certificate of Origin , C/O Chamber , Form D and Form E เป็นต้น
– ให้บริการเดินพิธีการสำหรับสินค้าเข้าเขตปลอดอากร (Free zone)
การส่งออกสินค้าบางประเภท จำเป็นจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับเดินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลายทาง

เราจะจัดเตรียมเอกสารให้ท่านเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

เอกสารรับรองการรมยาไม้ Fumigation Certificate : ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าที่ทำจากไม้ และลังไม้
เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Certificate of Origin (C/O) : สำหรับสินค้าที่เป็นผ้า (ส่วนมากสำหรับส่งออกสินค้าที่ทำจากผ้าไปประเทศในแถบยุโรป)
เอกสารรับรองสุขอนามัยพืช Phytosanitary Certificate : สำหรับสินค้าการเกษตร เช่นต้นไม้ และสำหรับสินค้าที่ทำจากไม้ ที่จะนำเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ISF Filling Form for USA : สำหรับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาทางเรือ
AFR Filling Form for Japan : สำหรับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งออกไปญี่ปุ่นทางเรือ
การส่งออกสินค้าบางประเภทออกจากประเทศไทย จำเป็นต้องมีใบอนุญาตส่งออก ซึ่งทางเราสามารถช่วยประสานงานในการจัดทำได้ ตัวอย่างเช่น การส่งออกโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุออกนอกประเทศไทย (Antique Export Licenses) เป็นต้น